jump to navigation

Kristen formålsparagraf for fall April 5, 2008

Posted by Arvid in : Politikk, Religion , 1 comment so far

Har tiden endelig kommet for å bli kvitt den kristne formålsparagrafen en gang for alle? Regjeringen har nå lansert en odelstingsproposisjon for nye formålsparagrafer for barnehagen og opplæringen, og jeg er overrasket over hvor godt jeg liker den. Her er et utdrag:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religionar og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Jeg liker spesielt formuleringen “slik disse kommer til uttrykk i”, siden det ikke på noen som helst måte impliserer at de nevnte verdier kun har sin opprinnelse i kristendom. At ordet kristen nevnes først kan jeg leve med, da jeg ikke benekter at Norge lenge har vært et kristent land, og siden det i denne sammenhengen ikke antyder at noen trosretning skal ha forrang foran noen annen. Spesielt hyggelig er det at opplæringen skal fremme vitenskapelig tenkemåte.

Nå krysser jeg fingrene for at forslaget skal få bred politisk oppslutning, slik at vi kan legge dette bak oss og se fremover på hvordan vi kan avvikle statskirken ytterligere.